Seitenbereiche:

Ogólne warunki sprzedaży Karner Düngerproduktion GmbH

1. Zakres obowiązywania
Sprzeczne warunki sprzedaży lub warunki sprzedaży zamawiającego różniące się od naszych uznajemy wyłącznie po wyraźnej, pisemnej akceptacji przez nas ich obowiązywania. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z zamawiającym.

2. Dane ilościowe
Podawane ilości towarów należy zawsze traktować jako wartości przybliżone. Dostawy większych lub mniejszych ilości z różnicą do 5% ilości końcowych nie uprawniają do reklamacji.

3. Ceny, płatność
Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, nasze ceny obowiązują EXW i nie uwzględniają opakowania oraz podatku VAT, który należy doliczyć według obowiązującej stawki. Odliczenie skonto dopuszczalne jest tylko po zawarciu odrębnej umowy w formie pisemnej. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cena zakupu należna jest niezwłocznie w momencie dostawy. Jeżeli strony nie zawarły ustaleń w kwestii cen stałych, zastrzega się możliwość stosownych zmian cen w związku ze zmianą kosztów wynagrodzeń, materiałów i sprzedaży dla dostaw, które nastąpiły 3 miesiące po zawarciu umowy lub później.

4. Kompensata, prawo zatrzymania rzeczy
Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty wyłącznie w związku z prawomocnie stwierdzonymi lub bezspornymi roszczeniami wzajemnymi. Zamawiającemu wolno skorzystać z prawa zatrzymania rzeczy tylko wówczas, gdy jego roszczenie wynika z tego samego stosunku umowy.

5. Dostawa
Terminy lub okresy dostaw należy podawać w formie pisemnej. Siła wyższa, strajk, lokaut i niezawinione poważne zakłócenia w działalności sprzedającego lub jego dostawców modyfikują uzgodnione terminy i okresy o czas trwania utrudnień wynikających z tych zakłóceń. Jeżeli kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu szkody za zwłokę, prawo to w przypadku lekkiego niedbalstwa ze strony sprzedającego ograniczone jest do maks. 10% uzgodnionej ceny zakupu. Jeżeli kupujący chce dodatkowo odstąpić od umowy i/lub domaga się odszkodowania w miejsce świadczenia, po zaistnieniu zwłoki musi on wyznaczyć sprzedającemu stosowny okres do dostawy. Jeżeli sprzedający nie ma możliwości realizacji dostawy ze względów losowych w czasie trwającej zwłoki, odpowiada on z wyżej uzgodnionymi ograniczeniami odpowiedzialności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda wystąpiłaby również w przypadku terminowej realizacji dostawy.

6. Odbiór
Kupujący jest zobowiązany odebrać przedmiot sprzedaży. W przypadku braku odbioru sprzedającemu wolno skorzystać z praw ustawowych. Jeżeli sprzedający domaga się odszkodowania, wysokość tego odszkodowania wynosi 10% ceny zakupu. Wysokość odszkodowania należy zwiększyć lub zmniejszyć, jeżeli sprzedający wykaże większą lub kupujący wykaże mniejszą szkodę.

7. Przejście ryzyka
Jeżeli wysyłka towaru następuje na życzenie zamawiającego, wraz z wysyłką, najpóźniej w momencie opuszczenia zakładu/magazynu, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na zamawiającego. Powyższy zapis obowiązuje niezależnie od tego, czy wysyłka towaru realizowana jest z miejsca wykonania umowy oraz kto ponosi koszty transportu.

8. Zastrzeżenie własności
Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonej rzeczy do momentu całkowitej zapłaty wszelkich wierzytelności z tytułu umowy dostawy. Powyższy zapis dotyczy również wszelkich przyszłych dostaw, również jeśli nie powołujemy się na niego wyraźnie za każdym razem. Przysługuje nam prawo do zatrzymania przedmiotu sprzedaży, jeżeli zamawiający postępuje niezgodnie z umową. Zamawiający jest zobowiązany obchodzić się z przedmiotem sprzedaży z należytą starannością do momentu przejścia na niego prawa własności. Zamawiającemu przysługuje prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym obrocie handlowym. Zamawiający z góry dokonuje cesji na nas wierzytelności z tytułu odsprzedaży zastrzeżonego towaru w wysokości uzgodnionej z nami kwoty końcowej faktury wraz z podatkiem VAT. Z góry przyjmujemy tę cesję. Powyższa cesja obowiązuje niezależnie od tego, czy przedmiot sprzedaży został odsprzedany bez przetworzenia, czy też po przetworzeniu. Zamawiający jest uprawniony do egzekucji wierzytelności również po jej cesji. Zapis ten nie narusza naszego upoważnienia do samodzielnego przeprowadzenia egzekucji wierzytelności. Jednak powstrzymamy się od egzekucji wierzytelności, jeżeli zamawiający spełni swoje zobowiązania płatnicze z uzyskanych dochodów, nie popadnie w zwłokę z płatnościami i w szczególności nie skierowano wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie nastąpiło wstrzymanie płatności. Obróbka i przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu sprzedaży przez zamawiającego odbywa się zawsze w naszym imieniu i na nasze zlecenie. W takim przypadku ekspektatywa własności przedmiotu sprzedaży zamawiającego przysługuje nadal w stosunku do przekształconej rzeczy. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie przetworzony wraz z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu, w którym nasz udział odpowiada stosunkowi obiektywnej wartości naszego przedmiotu sprzedaży do innych obrobionych przedmiotów w momencie przetwarzania. To samo dotyczy przypadków pomieszania. Jeżeli pomieszanie następuje w taki sposób, że rzecz zamawiającego należy traktować jako rzecz główną, strony postanawiają, że zamawiający przeniesie na nas proporcjonalną część współwłasności i że powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność dla nas zabezpieczy. Obowiązują zapisy austriackiej ustawy o zabezpieczeniu zaopatrzenia w nawozy i materiały siewne.

9. Rękojmia, odpowiedzialność
Prawa zamawiającego z tytułu rękojmi opierają się na założeniu, że prawidłowo wypełnił on swoje obowiązki dotyczące przeprowadzenia kontroli i reklamacji. Roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie 12 miesięcy od momentu dostawy towaru do zamawiającego. Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeżeli prawo wymaga stosowania dłuższych terminów. Jeżeli mimo zachowania wszelkiej należytej staranności dostarczony towar wykazuje wadę, która występowała już w momencie przejścia ryzyka, towar ten, z zastrzeżeniem terminowej reklamacji wady, naprawimy lub dostarczymy towar zastępczy – według naszego uznania. Kupujący musi dać nam możliwość wykonania naszych obowiązków z tytułu rękojmi w stosownym terminie. W przypadku drugiej, bezskutecznej próby wykonania obowiązków zamawiający może bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych odstąpić od umowy lub domagać się obniżenia ceny. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku jedynie nieznacznych różnic w stosunku do uzgodnionej jakości lub w przypadku nieznacznego pogorszenia przydatności. Zamawiającemu przysługują prawa regresu wobec nas tylko w sytuacji, gdy zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą umów wykraczających poza zakres roszczeń z tytułu wad wymaganych ustawowo. Jeżeli sprzedający na podstawie postanowień prawnych w oparciu o niniejsze warunki zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej wskutek lekkiego niedbalstwa, odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona: odpowiedzialność występuje wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy i jest ograniczona do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia. Niezależnie od zawinienia sprzedającego ewentualna odpowiedzialność sprzedającego w przypadku podstępnego zatajenia wady, z tytułu przejęcia gwarancji lub ryzyka nabycia oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje bez uszczerbku.

10. Postanowienia końcowe
Niniejsza umowa oraz wszelkie stosunki prawne między jej stronami podlegają prawu Austrii lub Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miejscem wykonania zobowiązania i wyłączną właściwością miejscową sądu we wszelkich sporach z tytułu niniejszej umowy jest nasza siedziba, jeśli nie określono inaczej w potwierdzeniu zlecenia. Jeżeli poszczególne punkty niniejszych warunków są bezskutecznie, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienie zastępuje wówczas ważne postanowienie, które pod względem skutków ekonomicznych jak najbardziej odpowiada nieskutecznemu postanowieniu.

Masz pytania dotyczących naszych OWH?

Zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie służymy dalszą pomocą.

Kontakt

BACK TO TOP