Seitenbereiche:

Polityka prywatności

1. Skrót informacji o ochronie danych
Informacje ogólne

Niniejsze informacje stanowią uproszczone podsumowanie sposobu postępowania przez nas z danymi osobowymi użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Dane osobowe to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wskazanej pod niniejszym tekstem. Gromadzenie danych w niniejszej witrynie internetowej  

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w niniejszej witrynie internetowej? 

Przetwarzanie danych w niniejszej witrynie internetowej jest realizowane przez administratora witryny serwisowej. Jego dane kontaktowe podane są w rozdziale „Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego” w niniejszej polityce prywatności. W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Dane użytkownika są z jednej strony gromadzone, ponieważ zostały one przekazane nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Wszystkie dane są automatycznie lub za zgodą użytkownika gromadzone w naszych systemach informatycznych podczas odwiedzin naszej witryny internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie z chwilą przejścia do tej witryny internetowej. Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?


Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania witryny internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane w celu analizy zachowania użytkownika w witrynie.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do nieodpłatnego dostępu do informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie może on wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Ponadto użytkownik w określonych okolicznościach ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Chcąc uzyskać informacje na ten temat lub odpowiedzi na inne pytania dotyczące ochrony danych, można się z nami w dowolnej chwili skontaktować.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin niniejszej witryny internetowej zachowanie użytkownika związane z przeglądaniem stron może być poddawane analizie statystycznej.

Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

2. Hosting

Hosting treści naszej witryny internetowej powierzamy następującemu dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Hosting niniejszej witryny internetowej prowadzony jest zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone w niniejszej witrynie internetowej zapisywane są na serwerach dostawcy / dostawców hostingu. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacji, dane umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostępy do witryny internetowej i inne dane generowane przez witrynę internetową.

Hosting niniejszej witryny internetowej prowadzony jest zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone w niniejszej witrynie internetowej zapisywane są na serwerach dostawcy / dostawców hostingu. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacji, dane umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostępy do witryny internetowej i inne dane generowane przez witrynę internetową.  Hosting zewnętrzny odbywa się w celach wykonania umowy w stosunku do naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie niezawodnego, szybkiego oraz efektywnego udostępniania naszej oferty internetowej przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli odpowiednia zgoda została wyrażona, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), jeśli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Nasz dostawca hostingu bądź nasi dostawcy hostingu będą przetwarzać dane użytkownika tylko w zakresie wymaganym w celu wypełniania przez nich obowiązków z tytułu świadczonych usług i będą przestrzegać naszych poleceń odnoszących się do tych danych.

Korzystamy z usług następujących dostawców hostingu:

Easyname GmbH
Canettistraße 5/10
A-1100 Wien

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych

Administratorzy tych stron poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe użytkowników. Dane osobowe to informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również sposób i cel, w którym to następuje.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą elektroniczną) może natrafiać na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w niniejszej witrynie internetowej jest:

Sebastian Karner
Umseerstraße 33 | 3040 Neulengbach
tel.: +43 2772/56512
e-mail: <This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w ramach niniejszej polityki prywatności nie wskazano bardziej konkretnego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do chwili ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do uprawnionych prób usunięcia lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych, jego dane zostaną usunięte, jeśli nie dysponujemy innymi prawnie dopuszczalnymi uzasadnieniami gromadzenia danych osobowych użytkownika (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub handlowych); w ostatnim wymienionym przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych uzasadnień.

Informacje ogólne dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych w niniejszym serwisie internetowym

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych, dane osobowe użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się ponadto na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. przez Device Fingerprinting), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG). Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Jeśli dane użytkownika wymagane są w celu wypełnienia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane użytkownika przetwarzamy, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat podstaw prawnych w indywidualnym przypadku podane są w następnych ustępach niniejszej polityki prywatności.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich z niepewnym stopniem prawnej ochrony danych oraz przekazywanie do przedsiębiorstw w USA nieposiadających certyfikatu DPF

Korzystamy między innymi z narzędzi przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach trzecich z niepewnym stopniem prawnej ochrony prawnej oraz z narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie posiadają certyfikatu EU-US-Data Privacy Framework (DPF). Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do tych państw i tam przetwarzane. Informujemy, że państwa trzecie z niepewnym stopniem prawnej ochrony danych mogą nie gwarantować stopnia ochrony danych porównywalnego do obowiązującego w UE.  Informujemy, że USA będące bezpiecznym państwem trzecim zasadniczo zapewniają stopień ochrony danych porównywalny z UE. Dlatego zgodnie z tym transmisja danych do USA jest dopuszczalna, jeśli odbiorca posiada certyfikat „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) lub dysponuje odpowiednimi dodatkowymi gwarancjami. Informacje na temat przekazywania do państw trzecich wraz z odbiorcami danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Przy czym częściowo wymagane jest również przekazywanie danych osobowych tym zewnętrznym podmiotom. Dane osobowe przekazujemy zewnętrznym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach wypełnienia umowy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. przekazywanie danych organom podatkowych), jeśli posiadamy uzasadniony interes wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przekazywaniu lub jeśli na przekazywanie danych pozwala inna podstawa prawna. W przypadku angażowania podmiotów przetwarzających przekazujemy dane osobowe naszych klientów tylko na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie. W przypadku wspólnego przetwarzania zawierana jest umowa o wspólne przetwarzanie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Realizacja wielu procedur przetwarzania danych możliwa jest tyko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną już zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem do momentu wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych sytuacjach oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK W DOWOLNYM MOMENCIE, Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ, MA PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, OMÓWIONA JEST W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW WG ART. 21 UST. 1 RODO).  JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WNIESIE SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW WG ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO poszkodowany ma prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, w szczególności w kraju członkowskim miejsca jego zwykłego pobytu, jego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie jego zgody lub w celu wypełnienia umowy, albo ma prawo zażądać przesłania tych danych w takim formacie stronie trzeciej. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, zostaną one przesłane, o ile jest to możliwe technicznie.

Dostęp do danych i informacji, sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących jego zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych i ew. prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Chcąc uzyskać informacje na ten temat lub odpowiedzi na inne pytania dotyczące danych osobowych, można się z nami w dowolnej chwili skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym zakresie można się z nami w dowolnej chwili skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych zapisanych u nas, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas kontroli użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujmy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, użytkownik zamiast usunięcia ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wg art. 21 ust. 1 RODO, wymagane jest wykazanie nadrzędnego charakteru jego i naszych interesów. Jeśli jeszcze nie wiadomo, czyje interesy mają charakter nadrzędny, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało ograniczone przez użytkownika, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL bądź TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań przesyłanych przez użytkownika do administratora strony, którym my jesteśmy, korzysta z szyfrowania SSL bądź TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie treści wiersza adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL bądź TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas przez użytkownika nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec przesyłania marketingowych wiadomości e-mail

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania informacji prawnych w celu przesyłania reklam i informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania treści reklamowych bez zamówienia, na przykład niechcianych wiadomości e-mailowych (spam).

4. Gromadzenie danych w niniejszej witrynie internetowej
Cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych plików „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych i nie wyrządzają one szkody na urządzeniu końcowym użytkownika. Są one zapisywane przejściowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie usuwane są automatycznie pod zakończeniu odwiedzin na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu samodzielnego usunięcia ich przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez posiadaną przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm zewnętrznych (tzw. third-party cookies). Pliki cookie third-party umożliwiają łączenie z określonymi usługami firm zewnętrznych w obrębie witryn internetowych (np. pliki cookie do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, ponieważ określone funkcje witryny internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu analizy zachowania użytkownika lub w celach marketingowych.

Pliki cookie, które są wymagane w celu realizacji komunikacji drogą elektroniczną, udostępniania określonych funkcji potrzebnych użytkownikowi (np. funkcja koszyka) lub w celu optymalizacji witryny internetowej (np. pliki cookie do analizy odwiedzin serwisu) (niezbędne pliki cookie), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nie wskazano innej podstawy prawnej. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu niezbędnych plików cookie w celu udostępniania swoich usług bez błędów technicznych i w sposób zoptymalizowany. Jeśli zgoda na zapisywanie plików cookie i wykorzystywanie porównywalnych technologii weryfikacji urządzenia została udzielona, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach); zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

W przeglądarce można wprowadzić ustawienia, aby przeglądarka informowała o umieszczaniu plików cookie i zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnym przypadku, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub zapisywanie plików cookie było generalnie wyłączone oraz pliki cookie były automatycznie usuwanie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność niniejszej witryny internetowej może być ograniczona. 

Informacje o plikach cookie i usługach stosowanych w niniejszej witrynie internetowej podane są w tej polityce prywatności.

Składanie zapytań przez e-mail, telefon lub telefaks

W przypadku kontaktu z nami przez e-mail, telefon lub telefaks zapytanie użytkownika wraz ze wszystkimi danymi osobowymi z nim związanymi (imię i nazwisko, zapytanie) jest u nas zapisywane i przetwarzane w celu realizacji skierowanej do nas sprawy. Tych danych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO, jeśli zapytanie użytkownika ma związek z wypełnieniem umowy lub wymagane jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na efektywnym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli użytkownik jej udzielił; zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Dane przesłane do nas przez użytkownika w zapytaniach kontaktowych pozostają u nas, do chwili aż użytkownik zażąda ich usunięcia, odwoła swoją zgodę na gromadzenie lub cel gromadzenia danych ustanie (np. po realizacji sprawy). Zapis ten nie ma wpływu na postanowienia prawne – w szczególności na okresy przechowywania wynikające z przepisów.

5. Narzędzia analityczne i reklamy
Google Tag Manager

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Menedżer tagów Google jest narzędziem, za pomocą którego możemy korzystać z narzędzi do śledzenia i narzędzi statystycznych oraz innych technologii w naszej witrynie internetowej. Sam menedżer tagów Google nie tworzy profili użytkowników, nie zapisuje plików cookie i nie przeprowadza analiz samodzielnie. Służy on jedynie do zarządzania podłączonymi przez niego narzędziami i korzystania z nich. Jednak menedżer tagów Google zapisuje adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do jednostek dominujących Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wykorzystywanie menedżera tagów Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w szybkim i nieskomplikowanym stosowaniu różnych narzędzi w swojej witrynie internetowej oraz zarządzaniu tymi narzędziami. Jeśli odpowiednia zgoda została wyrażona, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), jeśli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską i USA, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas ich przetwarzania w USA. Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym łączem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy ruchu w witrynie internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics umożliwia administratorowi witryny internetowej analizę zachowania odwiedzających witrynę internetową. W tym celu administrator witryny internetowej otrzymuje różne dane użytkowania, np. odsłony strony, czas przebywania na stronie, stosowane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do danego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisywanie do ID użytkownika nie jest realizowane.

Ponadto za pomocą usługi Google Analytics itp. możemy rozpoznawać ruchy myszy i korzystanie z funkcji przewijania oraz kliknięcia użytkownika. Ponadto Google Analytics korzysta z różnych metod modelowania w celu uzupełniania zapisanych rekordów danych i stosuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google korzysta z technologii umożliwiających identyfikację użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub Device Fingerprinting). Informacje gromadzone przez Google dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Przesyłanie danych do USA oparte jest na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską i USA, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas ich przetwarzania w USA. Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym łączem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser Plugin

Można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych użytkownika, pobierając i instalując wtyczki do przeglądarki internetowej dostępne pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Podmiot przetwarzający

Z firmą Google zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych i w ramach korzystania z Google Analytics w pełnym zakresie przestrzegamy rygorystycznych wytycznych niemieckich organów ochrony danych.

Google Ads

Administrator witryny internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads jest internetowym programem reklamowym Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google lub w witrynach stron trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (targetowanie na podstawie słów kluczowych). Ponadto wyświetlane mogą być ukierunkowane linki sponsorowane na podstawie danych użytkowników dostępnych w Google (np. dane lokalizacji i zainteresowania) (targeting na podstawie grup docelowych). Jako administrator witryny internetowej możemy poddawać te dane analizie jakościowej, sprawdzając na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych linków sponsorowanych i ile linków zostało klikniętych. Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Przesyłanie danych do USA oparte jest na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską i USA, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas ich przetwarzania w USA. Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym łączem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Z pomocą usługi remarketingu Google Ads możemy przyporządkować osoby wchodzące w interakcje z naszą ofertą internetową do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy w sieci reklamowej Google dostosowane do ich zainteresowań (remarketing bądź retargetowanie).

Ponadto grupy docelowe, do których kierowane są reklamy, utworzone za pomocą usługi remarketingu Google Ads, mogą zostać powiązane z funkcjami Google wykraczającymi poza jedno urządzenie. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe oparte na zainteresowaniach, które zostały dostosowane do użytkownika na podstawie wcześniejszego zachowania użytkownika związanego z korzystaniem i przeglądaniem stron internetowych (np. telefon komórkowy) mogą być również wyświetlane na innym z jego urządzeń końcowych (np. tablet lub komputer PC).

Użytkownicy posiadający konto Google mogą wycofać zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam pod następującym łączem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Bliższe informacji i zasady ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską i USA, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas ich przetwarzania w USA. Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym łączem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Wtyczki i narzędzia
YouTube ze zwiększoną ochroną prywatności

W niniejszej witrynie internetowej zamieszczane są filmy z serwisu YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Korzystamy z serwisu YouTube w rozszerzonym trybie prywatności. Zdaniem YouTube w tym trybie YouTube nie zapisuje informacji dotyczących odwiedzających tę witrynę internetową przed obejrzeniem filmu. Natomiast przekazywanie danych do partnerów YouTube nie jest bezwzględnie wykluczone w rozszerzonym trybie prywatności. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film – nawiązuje połączenie z siecią DoubleClick Google.

Z chwilą włączenia filmu YouTube w niniejszej witrynie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W tym połączeniu serwer YouTube otrzymuje informacje na temat naszych stron, które odwiedził użytkownik. Po zalogowaniu do własnego konta YouTube użytkownik pozwala serwisowi YouTube na przyporządkowywanie jego zachowania związanego z przeglądaniem stron internetowych bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Ponadto YouTube po uruchomieniu filmu może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub stosować porównywalne technologie identyfikacji (np. Device Fingerprinting). W ten sposób YouTube może zdobywać informacje na temat odwiedzających niniejszą witrynę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. w celu tworzenia statystyk oglądania filmów, zwiększania łatwości obsługi i zapobiegania próbom oszustwa. Ewentualnie po uruchomieniu filmu YouTube aktywowane mogą być dalsze procedury przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube następuje w interesie polegającym na ciekawej prezentacji naszych ofert internetowych. To postępowanie odzwierciedla uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli odpowiednia zgoda została wyrażona, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 austr. ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG), jeśli zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu ustawy TTDSG. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności w YouTube można znaleźć w polityce prywatności tego serwisu pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat zgodny z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF jest porozumieniem zawartym między Unią Europejską i USA, którego celem jest zagwarantowanie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych podczas ich przetwarzania w USA. Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym łączem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Nasze profile w serwisach społecznościowych
Niniejsza polityka prywatności odnosi się do następujących profili w serwisach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez serwisy społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w serwisach społecznościowych. Poszczególne serwisy społecznościowe, z których korzystamy, wymieniliśmy w dalszej części.

Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itd., z reguły mogą poddawać obszernej analizie zachowania użytkownika w czasie odwiedzin ich witryny internetowej lub witryny internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami „Lubię to” lub banerami reklamowymi). W trakcie odwiedzin naszych profili w serwisach społecznościowych uruchamiane są liczne procedury przetwarzania istotne z punktu widzenia ochrony prywatności. W ujęciu szczegółowym oznacza to:
Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w serwisie społecznościowym i odwiedzi nasz profil w serwisie społecznościowym, administrator portalu społecznościowego może przypisać te odwiedziny do konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania.W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych.Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie prawne

Jeśli użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Użytkownik może dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. Facebook).

Prosimy pamiętać, że mimo odpowiedzialności ponoszonej wspólnie z administratorami portalów społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości w znacznej mierze zależą od polityki firmy danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zgromadzone przez nas przez profil w serwisie społecznościowym są usuwane przez nasze systemy, jeśli użytkownik zażąda ich usunięcia, wycofa swoją zgodę na gromadzenie lub cel gromadzenia danych ustanie. Pliki cookie zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika są przechowywane do chwili ich usunięcia. Zapis ten nie ma wpływu na postanowienia prawne – w szczególności na okresy przechowywania.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkowników, które są przechowywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach. Szczegółowe informacje na ten temat podają bezpośrednio administratorzy serwisów społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz niżej).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do nieodpłatnego dostępu do informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania jego danych osobowych. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto użytkownik ma prawo żądania sprostowania, zablokowania, usunięcia i w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Szczegóły serwisów społecznościowych

Facebook
Posiadamy profil w serwisie Facebook. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (zwana dalej Meta). Zdaniem firmy Meta zgromadzone dane są również przesyłane do USA i innych krajów trzecich. 

Z firmą Meta zawarliśmy umowę o wspólne przetwarzanie (Controller Addendum). Ta umowa reguluje, za które operacje przetwarzania danych odpowiedzialni jesteśmy my, a za które odpowiada Meta, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku. Z tą umową można zapoznać się pod następującym łączem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam użytkownik może samodzielnie dostosować na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć poniższe łącze i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Przesyłanie danych do USA oparte jest na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły podane są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Posiadamy profil w serwisie Instagram. Dostawcą tej usługi jest firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Przesyłanie danych do USA oparte jest na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły dotyczące postępowania przez tę firmę z danymi osobowymi użytkowników podane są w polityce prywatności serwisu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Posiadamy profil w serwisie LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn korzysta z reklamowych plików cookie. Chcąc dezaktywować reklamowe pliki cookie na LinkedIn, prosimy skorzystać z następującego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przesyłanie danych do USA oparte jest na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegóły dotyczące postępowania przez tę firmę z danymi osobowymi użytkowników podane są w polityce prywatności serwisu LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Posiadamy profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Szczegóły dotyczące postępowania przez tę firmę z danymi osobowymi użytkowników podane są w polityce prywatności serwisu YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

BACK TO TOP